Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 7. srpna 2020 – Peek & Cloppenburg KG, zastoupená Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V v. Peek & Cloppenburg KG, zastoupená Van Graaf Management GmbH

(Věc C-371/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“: Peek & Cloppenburg KG, zastoupená osobně ručící společnicí Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V.

Odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Revision“: Peek & Cloppenburg KG, zastoupená osobně ručící společnicí Van Graaf Management GmbH

Předběžné otázky

Jedná se o „zaplacení“ propagace produktu ve smyslu bodu 11 první věty přílohy I směrnice 2005/29/ES1 pouze v případě, že je za využití prostoru ve sdělovacích prostředcích k propagaci produktu poskytnuto peněžní protiplnění, nebo zahrnuje pojem „zaplacení“ jakýkoliv druh protiplnění, aniž by bylo relevantní, zda se u tohoto protiplnění jedná o peníze, zboží, služby či jiné majetkové hodnoty?

Předpokládá bod 11 první věta přílohy I směrnice 2005/29/ES, že podnikatel poskytne mediálnímu podniku nepeněžitou výhodu jako protiplnění za využití prostoru ve sdělovacích prostředcích, a je v případě kladné odpovědi nutno vycházet z takovéhoto protiplnění i tehdy, když mediální podnik informuje o reklamní akci organizované společně s podnikatelem, jestliže podnikatel poskytl mediálnímu podniku obrazová práva pro tuto zprávu, oba podniky se podílely na nákladech a výdajích této reklamní akce a tato reklamní akce slouží propagaci prodeje produktů obou podniků?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. věst. 2005, L 149, s. 22).