Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2020. augusztus 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Peek & Cloppenburg KG, képviseli a Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B. V. kontra Peek & Cloppenburg KG, képviseli a Van Graaf Management GmbH

(C-371/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Peek & Cloppenburg KG, képviseli a Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B. V.

A felülvizsgálati eljárásban ellenérdekű fél: Peek & Cloppenburg KG, képviseli a Van Graaf Management GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Csak akkor valósul-e meg a 2005/29/EK irányelv1 I. melléklete 11. pontjának első mondata értelmében vett, eladásösztönzésért való „fizetés”, ha az írott és elektronikus sajtóban megjelenő szerkesztői tartalom eladásösztönzésre történő használatáért pénzbeli ellenszolgáltatást nyújtanak, vagy a „fizetés” fogalma az ellenszolgáltatás minden fajtáját magában foglalja, anélkül, hogy jelentőséggel bírna, hogy az ellenszolgáltatást pénz, áruk, szolgáltatások vagy egyéb eszközök képezik e?

Azt feltételezi-e a 2005/29/EK irányelv I. melléklete 11. pontjának első mondata, hogy a kereskedő szerkesztői tartalom használatának ellenszolgáltatásaként nyújtja a pénzben kifejezhető előnyt a médiavállalkozónak, és – amennyiben e kérdésre igenlő választ kell adni – abban az esetben is ilyen ellenszolgáltatásról van e szó, amelyben a médiavállalkozó egy, a kereskedővel közösen szervezett reklámakcióról tudósít, ha a kereskedő a tudósításért képekkel kapcsolatos jogokat bocsátott a médiavállalkozó rendelkezésére, a két vállalkozás közösen viselte a reklámakció költségeit és ráfordításait, és a reklámakció mindkét vállalkozás termékeinek eladásösztönzését szolgálja?

____________

1 A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) (HL 2005. L 149., 22. o.).