Language of document :

Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Steiermark (Австрия), постъпило на 8 май 2020 г. — NE/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Дело C-205/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Страни в главното производство

Жалбоподател: NE

Ответник: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

при участието на: Finanzpolizei Team 91

Преюдициални въпроси

Представлява ли изискването за пропорционалност на санкциите, установено в член 20 от Директива 2014/67/ЕС1 и тълкувано от Съда на Европейския съюз в определения Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18)2 и Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 и C-494/19)3 , пряко приложима разпоредба на тази директива?

При отрицателен отговор на първия въпрос:

Дава ли възможност и изисква ли тълкуването на законодателството на държавата членка в съответствие с правото на Съюза юрисдикциите и административните органи на държавата членка да допълнят — без да е въведена нова национална правна норма — приложимите в настоящия случай национални санкционни разпоредби с критериите за пропорционалност, установени в определения на Съда на Европейския съюз, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18), и Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 и C-494/19)?

____________

1 Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 2014 г., стр. 11).

2 ECLI:EU:C:2019:1108.

3 ECLI:EU:C:2019:1103.