Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakousko) dne 8. května 2020 – NE v. Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Věc C-205/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci původního řízení

Stěžovatel: NE

Žalovaný orgán: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Další účastník řízení: Finanzpolizei Team 91

Předběžné otázky

Je požadavek přiměřenosti sankcí stanovený v článku 20 směrnice 2014/67/EU1 a vyložený v usneseních Soudního dvora Evropské unie Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18)2 , jakož i Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 a C-494/19)3 přímo použitelné ustanovení směrnice?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

Umožňuje a vyžaduje výklad vnitrostátního práva v souladu s unijním právem, aby soudy a správní orgány členského státu, aniž byl přijat nový vnitrostátní právní předpis, doplnily vnitrostátní sankční ustanovení použitelná v projednávaném případě o kritéria přiměřenosti stanovená v usneseních Soudního dvora Evropské unie Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18), jakož i Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 a C-494/19)?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. 2014, L 159, s. 11).

2 ECLI:EU:C:2019:1108.

3 ECLI:EU:C:2019:1103.