Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) 8. mail 2020 – NE versus Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(kohtuasi C-205/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: NE

Vastustaja: Bezirk

Menetlusosaline: Finanzpolizei Team 91

Eelotsuse küsimused

1.    Kas karistuste proportsionaalsuse nõue, mis on sätestatud direktiivi 2014/67/EL1 artiklis 20 ja mida on tõlgendatud Euroopa Liidu Kohtu määrustes Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18)2 ja Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 ja C-494/19) 3 , on vahetult kohaldatav direktiivisäte?

2.    Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt:

Kas liikmesriigi õiguse liidu õigusega kooskõlalisest tõlgendamisest tuleneb liikmesriigi kohtutele ja haldusasutustele võimalus ja kohustus täiendada käesolevas asjas kohaldatavaid riigisiseseid karistussätteid Euroopa Liidu Kohtu määrustes Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18) ja Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 ja C-494/19) kehtestatud proportsionaalsuse kriteeriumidega, juhul kui ei ole vastu võetud uut riigisisest õigusnormi?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus” ) (ELT 2014, L 159, lk 11).

2 ECLI:EU:C:2019:1108.

3 ECLI:EU:C:2019:1103.