Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Steiermark (Itävalta) on esittänyt 8.5.2020 – NE v. Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(asia C-205/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Pääasian asianosaiset

Valittaja: NE

Vastapuolena oleva viranomainen: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Muu osapuoli: Finanzpolizei Team 91

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2014/67/EU1 20 artiklassa säädetty ja Euroopan unionin tuomioistuimen määräyksissä Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18)2 ja Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 ja C-494/19)3 tulkittu vaatimus seuraamusten oikeasuhteisuudesta välittömästi sovellettava direktiivin säännös?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Mahdollistaako ja edellyttääkö kansallisen oikeuden tulkinta unionin oikeuden mukaisesti, että kansalliset tuomioistuimet ja hallintoviranomaiset täydentävät esillä olevassa asiassa sovellettavia kansallisia seuraamussäännöksiä Euroopan unionin tuomioistuimen määräyksissä Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18) ja Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 ja C-494/19) vahvistetuilla oikeasuhteisuuden kriteereillä ilman uuden kansallisen lainsäädännön antamista?

____________

1 Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta 15.5.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU (EUVL 2014, L 159, s. 11).

2 EU:C:2019:1108

3 EU:C:2019:1103