Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. svibnja 2020. uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – NE protiv Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(predmet C-205/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: NE

Tuženik: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Sudionik u postupku: Finanzpolizei Team 91

Prethodna pitanja

Je li zahtjev proporcionalnosti sankcija, utvrđen u članku 20. Direktive 2014/67/EU1 i koji je Sud Europske unije tumačio u rješenjima Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18)2 i Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 i C-494/19)3 , izravno primjenjiva odredba te direktive?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje:

dopušta li i zahtijeva li tumačenje nacionalnog prava u skladu s pravom Unije da sudovi i upravna tijela države članice, a da se u nacionalnom zakonodavstvu u tom pogledu ne donese nikakav novi propis, dopune nacionalne kaznene odredbe koje se primjenjuju u ovom slučaju kriterijima proporcionalnosti utvrđenima u rješenjima Suda Europske unije Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18) i Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 i C-494/19)?

____________

1     Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL 2014., L 159, str. 11.)

2 ECLI:EU:C:2019:1108

3 ECLI:EU:C:2019:1103