Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 3 юли 2020 г. — Commerzbank AG/E.O.

(Дело C-296/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: Commerzbank AG

Ответник: E.O.

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 15, параграф 1, буква в) от Конвенцията от Лугано II1 да се тълкува в смисъл, че „извършването“ на търговски или професионални дейности в държава, обвързана по конвенцията, където потребителят има местоживеене, предполага извършване на трансгранична дейност от съдоговорителя на потребителя от момента на изготвяне и сключване на договора, или тази разпоредба се прилага и за определяне на компетентния да разгледа иск съд, когато към момента на сключване на договора страните по договора са установили своето местоживеене по смисъла на членове 59 и 60 от Конвенцията от Лугано II в същата държава, обвързана по конвенцията, и връзката на правните отношения с чужбина е възникнала впоследствие, тъй като по-късно потребителят се е преместил в друга държава, обвързана по конвенцията?

Ако към момента на сключване на договора не е необходима трансгранична дейност:

Изключва ли член 15, параграф 1, буква в) във връзка с член 16, параграф 2 от Конвенцията от Лугано II по общ начин определянето на компетентния съд съгласно член 5, точка 1 от Конвенцията от Лугано II, когато между сключването на договора и предявяването на иска потребителят се премести в друга, обвързана по конвенцията, държава, или освен това е необходимо съдоговорителят на потребителя да извършва търговски или професионални дейности и в новата държава на пребиваване или да насочва дейностите към тази държава, и договорът да попада в обхвата на тези дейности?

____________

1     Конвенция относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 339, 2007 г., стр. 3).