Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 3. července 2020 – Commerzbank AG v. E.O.

(Věc C-296/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně a navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“: Commerzbank AG

Žalovaný a odpůrce v řízení o opravném prostředku „Revision“: E.O.

Předběžné otázky

Musí být čl. 15 odst. 1 písm. c) Luganské úmluvy II1 vykládán v tom smyslu, že „provozování“ profesionální nebo podnikatelské činnosti ve státě vázaném touto úmluvou, na jehož území má spotřebitel bydliště, předpokládá přeshraniční činnost smluvního partnera spotřebitele již při navázání obchodu a uzavření smlouvy, nebo musí být toto ustanovení použito pro určení soudu příslušného pro žalobu také v případě, kdy smluvní strany měly při uzavření smlouvy své bydliště ve smyslu článků 59 a 60 Luganské úmluvy II ve stejném státě vázaném touto úmluvou a právní vztah získal mezinárodní rozměr až tím, že se spotřebitel později přestěhoval do jiného státu vázaného touto úmluvou?

Není-li v okamžiku uzavření smlouvy nezbytná přeshraniční činnost:

Vylučuje obecně čl. 15 odst. 1 písm. c) Luganské úmluvy II ve spojení s čl. 16 odst. 2 Luganské úmluvy II určení příslušného soudu podle čl. 5 bodu 1 Luganské úmluvy II, pokud se spotřebitel mezi uzavřením smlouvy a podáním žaloby přestěhoval do jiného státu vázaného úmluvou, nebo je navíc zapotřebí, aby smluvní partner spotřebitele provozoval svou profesionální nebo podnikatelskou činnost také v tomto novém státě bydliště nebo ji na něj zaměřoval, a aby smlouva spadala do oblasti této činnosti?

____________

1     Úmluva o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2007, L 339, s. 3).