Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 3. juulil 2020 – Commerzbank AG versus E.O.

(kohtuasi C-296/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Commerzbank AG

Vastustaja kassatsioonimenetluses: E.O.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Lugano II konventsiooni1 artikli 15 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et kutse- või äritegevusega „tegelemine“ tarbija alalise elukoha riigis, mis on nimetatud konventsiooniga seotud riik, eeldab juba lepingueelsete läbirääkimiste ja lepingu sõlmimise ajal, et tarbijaga lepingu sõlminud pool tegeleb piiriülese tegevusega, või tuleb nimetatud sätet kohaldada hagi esitamiseks pädeva kohtu määramiseks ka siis, kui lepingu sõlmimise ajal oli lepingupoolte alaline elu- ja asukoht Lugano II konventsiooni artiklite 59 ja 60 tähenduses ühes ja samas konventsiooniga seotud riigis ning õigussuhte piiriülene element tekkis alles tagantjärele seeläbi, et tarbija asus hiljem alaliselt elama muusse konventsiooniga seotud riiki?

2.    Kui piiriülene tegevus lepingu sõlmimise ajal ei ole vajalik:

Kas vastavalt Lugano II konventsiooni artikli 15 lõike 1 punktile c koostoimes sama konventsiooni artikli 16 lõikega 2 on põhimõtteliselt välistatud pädeva kohtu määramine Lugano II konventsiooni artikli 5 punkti 1 alusel, kui tarbija asus lepingu sõlmimise ja hagi esitamise vahelisel ajal alaliselt elama muusse konventsiooniga seotud riiki, või on lisaks nõutav, et tarbijaga lepingu sõlminud pool tegeleks kutse- või äritegevusega ka tarbija uues elukohariigis, või et tema selline tegevus oleks suunatud nimetatud riiki ning leping kuuluks selle tegevuse raamesse?

____________

1 Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon (ELT 2007, L 339, lk 3).