Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 3. júla 2020 – Commerzbank AG/E.O.

(vec C-296/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Commerzbank AG

Odporca v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: E.O.

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 15 ods. 1 písm. c) Lugánskeho dohovoru II1 vykladať v tom zmysle, že „výkon“ obchodnej alebo podnikateľskej činnosti [v slovenskom znení „obchoduje alebo podniká“] v štáte viazanom dohovorom určeného podľa bydliska spotrebiteľa predpokladá už v čase predzmluvných rokovaní a uzatvorenia zmluvy, že činnosť zmluvného partnera spotrebiteľa bude mať cezhraničný charakter, alebo sa toto ustanovenie použije na účely určenia právomoci súdu pre konanie o žalobe, ak majú zmluvné strany v čase uzatvorenia zmluvy svoje bydlisko v zmysle článkov 59 a 60 Lugánskeho dohovoru II v tom istom štáte viazanom dohovorom a právny vzťah získal cezhraničný charakter až dodatočne, keď sa spotrebiteľ neskôr presťahoval do iného štátu viazaného dohovorom?

Ak sa v okamihu uzatvorenia zmluvy nevyžaduje výkon cezhraničnej činnosti:

Vylučuje článok 15 ods. 1 písm. c) Lugánskeho dohovoru II v spojení s článkom 16 ods. 2 Lugánskeho dohovoru II vo všeobecnosti určenie súdnej právomoci podľa článku 5 bodu 1 Lugánskeho dohovoru II v prípade, ak sa spotrebiteľ v čase medzi uzatvorením zmluvy a podaním žaloby presťahoval do iného štátu viazaného dohovorom, alebo sa okrem toho vyžaduje, aby zmluvný partner spotrebiteľa vykonával svoje povolanie alebo podnikateľskú činnosť aj v novom štáte bydliska resp. ju nasmeroval do tohto štátu, pričom zmluva patrí do rámca tejto činnosti?

____________

1 Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 339, 2007, s. 3).