Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 13 юли 2020 г. — Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA/Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri.

(Дело C-318/20)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Въззивници: Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA.

Въззиваеми: Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze, Wind Tre SpA, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri.

Преюдициален въпрос

Допускат ли общите принципи, установени в членове 18, 26, 102 и сл. от Договора за функционирането на ЕС, национална правна уредба, която установява реда за изчисляване на тарифата за дейност по прихващане, извършвана от далекосъобщителните оператори по разпореждане на съдебен орган, без да налага зачитане на принципа на пълно възстановяване на разходите?

____________