Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Mainz (Германия), постъпило на 16 юли 2020 г. — KX/PY GmbH

(Дело C-317/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Mainz

Страни в главното производство

Ищец: KX

Ответник: PY GmbH

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела1 да се тълкува в смисъл, че наред с правилото за международна компетентност тази разпоредба съдържа и правило за териториална компетентност на националните съдилища по дела, свързани с договори за пътуване, като сезираният съд е длъжен да вземе предвид това правило в случаите, когато както потребителят в качеството си на пътник, така и насрещната страна по договора, туроператорът, са установени в една и съща държава членка, но крайната дестинация на пътуването не е в тази държава членка, а в чужбина (т.нар. „привидни вътрешни положения“), поради което, в допълнение към националните правила за компетентност, потребителят може да предявява срещу туроператора претенции на договорно основание пред съда по местоживеенето си?

____________

1 ОВ L 351, 2012 г., стр. 1.