Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 16. jūlijā iesniedza Landgericht Mainz (Vācija) – KX/PY GmbH

(Lieta C-317/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Mainz

Pamatlietas puses

Prasītāja: KX

Atbildētāja: PY GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1 18. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā noteikumā līdztekus starptautiskās jurisdikcijas tiesiskajam regulējumam ir paredzēts arī tiesiskais regulējums par valstu tiesu teritoriālo jurisdikciju ceļojuma līgumu lietās, kas ir jāņem vērā tiesai, kura izskata attiecīgo lietu, ja gan patērētāja kā ceļotāja, gan arī viņa līgumpartnera, ceļojumu rīkotāja, domicils ir vienā un tajā pašā dalībvalstī, savukārt ceļojuma galamērķis atrodas nevis šajā dalībvalstī, bet gan ārvalstīs (tā sauktās “neīstās valsts iekšējās situācijas”), kas nozīmē, ka patērētājs papildus valsts tiesību normām par jurisdikciju no līgumsaistībām izrietošus prasījumus pret ceļojumu rīkotāju var izvirzīt tiesā, kurā atrodas viņa domicils?

____________

1 OV 2012, L 351, 1. lpp.