Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Mainz (Nemecko) 16. júla 2020 – KX/PY GmbH

(vec C-317/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Mainz

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: KX

Žalovaná: PY GmbH

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach1 vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie okrem právnej úpravy medzinárodnej právomoci obsahuje aj právnu úpravu týkajúcu sa miestnej príslušnosti vnútroštátnych súdov vo veciach týkajúcich sa zmlúv o cestovných službách, ktorú musí súd, ktorý vec prejednáva, zohľadniť, ak tak spotrebiteľ ako cestujúci, ako aj druhý účastník zmluvy, organizátor zájazdu, majú sídlo v tom istom členskom štáte, ale cestovná destinácia sa nenachádza v tomto členskom štáte, ale v zahraničí (tzv. „nepravé vnútroštátne situácie“), v dôsledku čoho spotrebiteľ môže nad rámec vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa príslušnosti uplatniť zmluvné nároky proti organizátorovi zájazdu na súde podľa miesta svojho bydliska?

____________

1 Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1.