Language of document :

Odvolanie podané 9. júna 2020: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 2. apríla 2020 vo veci T-571/17, UG/Komisia

(vec C-249/20 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: B. Mongin, L. Radu Bouyon, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: UG

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie (ôsma komora) z 2. apríla 2020, vydaný vo veci T-571/17, UG/Komisia,

vrátiť vec Všeobecnému súdu,

rozhodnúť, že o trovách konania v prvom stupni a konania o odvolaní sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: skreslenie skutkového stavu (body 64 až 71 napadnutého rozsudku)

Podľa ustálenej judikatúry podlieha skreslenie kontrole Súdneho dvora v prípade, keď je posúdenie existujúcich dôkazov podľa všetkého zjavne nesprávne. Takéto skreslenie musí zjavne vyplývať z dokumentov založených v spise.

V prvej časti odvolacieho dôvodu Komisia tvrdí, že záver Všeobecného súdu, podľa ktorého orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy (ďalej len „OOUPZ“) stanovil UG príliš krátku lehotu na nápravu nespôsobilosti, je vyvrátený listinnými dôkazmi obsiahnutými v spise. OOUPZ nevyžadoval, aby UG v lehote troch mesiacov naplnila všetky ciele stanovené v hodnotiacej správe za rok 2015 a obnovila vzťah dôvery so svojimi spolupracovníkmi.

Podľa druhej časti tohto odvolacieho dôvodu Všeobecný súd pochybil v tom, že svoje preskúmanie zameral na otázku týkajúcu sa neospravedlnených neprítomností a nezohľadnil opakovanú povahu viacerých prvkov nespôsobilosti konštatovaných v rozhodnutí zo 17. októbra 2016 a liste z 8. septembra 2016.

Druhý odvolací dôvod: nesprávne právne posúdenie (body 72 až 77 napadnutého rozsudku)

Všeobecný súd napadnuté rozhodnutie zrušil z dôvodu nesprávneho posúdenia, pričom však nepreukázal, že toto nesprávne posúdenie bolo „zjavné“. OOUPZ má pritom v oblasti prepúšťania široký priestor na voľnú úvahu a preskúmanie Všeobecného súdu je obmedzené na overenie toho, či nedošlo k zjavne nesprávnemu posúdeniu alebo zneužitiu právomoci. Všeobecný súd v napadnutom rozhodnutí identifikoval jedno nesprávne posúdenie, ktoré sa týkalo iba jedného z prvkov nespôsobilosti, na ktoré OOUPZ upriamil pozornosť UG, a to nesprávne posúdenie, ktoré nebolo „zjavné“ a teda nemohlo viesť k zrušeniu napadnutého rozhodnutia.

____________