Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal da Relação de Coimbra (Portugal) den 10. august 2020 – Liberty Seguros, SA mod DR

(Sag C-375/20)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal da Relação de Coimbra

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Liberty Seguros, SA

Sagsøgt: DR

Intervenienter: Fundo de Garantia Automóvel, VS, FN, JT og Seguradoras Unidas, SA

Præjudicielle spørgsmål

Er EU-retten, og navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF 1 , til hinder for en national bestemmelse, hvorefter ugyldigheden af en aftale om ansvarsforsikring for motorkøretøjer kan gøres gældende over for de skadelidte tredjemænd og Fundo de Garantia Automóvel (garantifond for motorkøretøjer), når den nævnte ugyldighed følger af den omstændighed, at forsikringstageren har benyttet det forsikrede køretøj til fordækt og ulovlig befordring af personer og varer mod betaling og har skjult et sådant formål for forsikringsselskabet? Ville svaret være det samme, hvis passagererne kendte til befordringens fordækte og ulovlige karakter?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16.9.2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EUT 2009, L 263, s. 11).