Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. kolovoza 2020. uputio Tribunal da Relação de Coimbra (Portugal) – Liberty Seguros, SA protiv DR

(predmet C-375/20)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal da Relação de Coimbra

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Liberty Seguros, SA

Druga stranka u postupku: DR

Uz sudjelovanje: Fundo de Garantia Automóvel, VS, FN, JT, Seguradoras Unidas, SA

Prethodno pitanje

Protivi li se pravu [Unije], a osobito Direktivi 2009/103/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća, nacionalni propis kojim se dopušta pozivanje na ništavost ugovora o osiguranju od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila u odnosu na treće osobe koje su žrtve nesreće i Fond automobilskog jamstva ako navedena ništavost proizlazi iz činjenice da je ugovaratelj osiguranja osigurano vozilo upotrebljavao za plaćen, nedopušten i nezakonit prijevoz osoba i roba te je takvu namjenu zatajio osiguravatelju? Bi li odgovor bio jednak čak i u slučaju da su putnici znali za nedopuštenost i nezakonitost prijevoza?

____________

1 Direktiva 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti (SL 2009., L 263, str. 11.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 7., str. 114.)