Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 10. augustā iesniedza Tribunal da Relação de Coimbra (Portugāle) – Liberty Seguros, SA/DR

(Lieta C-375/20)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal da Relação de Coimbra

Pamatlietas puses

Prasītāja: Liberty Seguros, SA

Atbildētājs: DR

Personas, kas iestājušās lietā: Fundo de Garantia Automóvel, VS, FN, JT, Seguradoras Unidas, SA

Prejudiciālie jautājumi

Vai [Savienības] tiesībām, it īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/103/EK 1 ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru pret cietušajām trešajām personām un Fundo de Garantia Automóvel var atsaukties uz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu spēkā neesamību, ja minētā spēkā neesamība izriet no apstākļa, ka apdrošinājuma ņēmējs apdrošināto transportlīdzekli ir izmantojis nelikumīgai un neatļautai personu un preču pārvadāšanai par atlīdzību, kā arī slēpis šo izmantošanas mērķi no apdrošināšanas sabiedrības? Vai atbilde būtu tāda pati, ja pasažieri būtu zinājuši par to, ka pārvadājumi ir nelikumīgi un neatļauti?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/103/EK (2009. gada 16. septembris) par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību (OV 2009, L 263, 11. lpp.)