Language of document :

A Landesverwaltungsgericht Steiermark (Ausztria) által 2020. augusztus 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NW kontra Landespolizeidirektion Steiermark

(C-368/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Az alapeljárás felei

Felperes: NW

Alperes hatóság: Landespolizeidirektion Steiermark

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétesek-e az uniós joggal az olyan nemzeti jogszabályok, amelyek nemzeti rendeletek sorozata révén a határellenőrzés visszaállítása meghosszabbítása időtartamainak halmozódását idézik elő, és ezáltal [az (EU) 2016/399] rendelet1 25. és 29. cikke szerinti kétéves időbeli korlátot meghaladóan, és [az e] rendelet 29. cikke szerinti megfelelő tanácsi végrehajtási határozat nélkül lehetővé válik a határellenőrzés visszaállítása?

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Úgy kell-e értelmezni az uniós polgároknak az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdésében és az Európai Unió Alapjogi Chartája2 45. cikkének (1) bekezdésében rögzített szabad mozgáshoz való jogát – különösen a belső határokon történő személyellenőrzés hiányának a [2016/399] rendelet 22. cikkében rögzített elvére tekintettel –, hogy ez a jog magában foglalja a belső határokon történő személyellenőrzés alá vonás elkerüléséhez való jogot, a Szerződésekben és különösen [az e] rendeletben meghatározott feltételekkel és kivételekkel?

____________

1 A személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2016. L 77., 1. o.).

2 HL 2012. C 326., 391. o.