Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 5. augustā iesniedza Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – NW/Landespolizeidirektion Steiermark

(Lieta C-368/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Pamatlietas puses

Prasītājs: NW

Atbildētāja: Landespolizeidirektion Steiermark

Prejudiciālie jautājumi

Vai Savienības tiesībām ir pretrunā valsts tiesību normas, ar kurām ar vairākiem secīgiem valsts rīkojumiem tiek radīta pagarināšanas laikposmu kumulācija un tādējādi robežkontroles atjaunošana, pārsniedzot divu gadu laika ierobežojumus, kas paredzēti Regulas (ES) 2016/399 1 25. un 29. pantā, ja nav pieņemts attiecīgs Padomes Īstenošanas lēmums, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/399 29. pantā?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša,

vai LESD 21. panta 1. punktā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 2 45. panta 1. punktā noteiktās Savienības pilsoņu tiesības brīvi pārvietoties – it īpaši ņemot vērā Regulas 2016/399 22. pantā nostiprināto principu par personu pārbaužu pie iekšējām robežām neesamību – ir jāinterpretē tādējādi, ka tās ietver arī tiesības netikt pakļautām personu pārbaudei pie iekšējām robežām, saglabājot Līgumos un it īpaši Regulā 2016/399 minētos nosacījumus un izņēmumus?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV 2016, L 77, 1. lpp. un labojums OV 2018, L 272, 69. lpp.).

2 OV 2012, L 326, 391. lpp.