Language of document :

Преюдициално запитване от Østre Landsret (Дания), постъпило на 11 август 2020 г. — B/Udlændingenævnet

(Дело C-379/20)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Østre Landsret

Страни в главното производство

Жалбоподател: B

Ответник: Udlændingenævnet

Преюдициален въпрос

Пречка ли е член 13 от Решение № 1/80 на Съвета за асоцииране от 19 септември 1980 година1 , приложено към Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция, подписано на 12 септември 1963 г. в Анкара от Република Турция, от една страна, и от държавите — членки на ЕИО, и от Общността, от друга страна, и сключено, одобрено и утвърдено от името на Общността с Решение 64/732/ЕИО на Съвета от 23 декември 1963 г.2 , за въвеждането и прилагането на нова национална мярка, съгласно която събирането на семейството на икономически активен турски гражданин, който законно пребивава в съответната държава членка, и неговото дете, което е навършило 15 години, зависи от условието да са налице особено императивни съображения за това, включително от гледна точка на целостта на семейството и от гледна точка на висшия интерес на детето?

____________

1     Решение № 1/80 на Съвета за асоцииране от 19 септември 1980 година относно развитието на асоциирането ЕИО—Турция (непубликувано).

2     Решение на Съвета от 23 декември 1963 година за сключването на споразумение за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция (ОВ 217, 1964 г., стр. 3685; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 1, стр. 10).