Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 11. augustā iesniedza Østre Landsret (Dānija) – B/Udlændingenævnet

(Lieta C-379/20)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Østre Landsret

Pamatlietas puses

Prasītājs: B

Atbildētāja: Udlændingenævnet

Prejudiciālais jautājums

Vai Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/80 (1980. gada 19. septembris) par Asociācijas izveidi 1 , kas ir saistīts ar nolīgumu, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Turciju, ko 1963. gada 12. septembrī Ankarā parakstīja Turcijas Republika, no vienas puses, un EEK dalībvalstis un Kopiena, no otras puses, un kas Kopienas vārdā ir noslēgts, apstiprināts un ratificēts ar Padomes Lēmumu 64/732/EEK (1963. gada 23. decembris) 2 , 13. pants liedz ieviest un piemērot jaunu valsts pasākumu, saskaņā ar kuru uz ekonomiski aktīva Turcijas pilsoņa, kurš likumīgi uzturas attiecīgajā dalībvalstī, un viņa bērna, kurš ir 15 gadus vecs, ģimenes atkalapvienošanos ir attiecināts nosacījums par to, ka atkalapvienošanos atbalsta īpaši svarīgi iemesli, kas tostarp it īpaši saistīti ar ģimenes vienotību un bērna labklājību?

____________

1 Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/80 (1980. gada 19. septembris) par EEK un Turcijas asociācijas izveidi (nav publicēts).

2 Padomes Lēmums (1963. gada 23. decembris) par Eiropas Ekonomikas kopienas un Turcijas asociācijas līguma noslēgšanu (OV 1964, 217, 3685. lpp.).