Language of document :

Жалба, подадена на 24 август 2020 г. от Lípidos Santiga, SA срещу определението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 11 юни 2020 г. по дело T-561/19, Lípidos Santiga/Комисия

(Дело C-402/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Lípidos Santiga, SA (представител: P. Muñiz Fernández, abogado)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени определението на Общия съд (четвърти състав) от 11 юни 2020 г., Lípidos Santiga/Комисия (дело T-561/19), за което жалбоподателят е уведомен на 12 юни 2020 г., в частта, в която жалбата в първоинстационното производство се отхвърля като недопустима;

да обяви за допустима жалбата в първоинстационното производство, подадена от жалбоподателя, и да върне делото на Общия съд за произнасяне по същество; и

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски в настоящото производство и в това пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Първо основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като приел, че положението на жалбоподателя не е засегнато от изключването, извършено от Европейския съюз, на биогоривото от палмово масло от пазара на Съюза.

А.    Общият съд не изложил достатъчно мотиви, тъй като пропуснал да провери дали съществува пазар на биогориво от палмово масло извън задължителните цели по Директива RED II1 .

Б.    Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като заключил, че с оспорваните разпоредби не се задейства изричната забрана, съдържаща се в член 26, параграф 2 от Директива RED II, относно използването на биогориво от палмово масло.

В.    Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като приел, че поради изключението при нисък риск от непреки промени в земеползването, жалбоподателят не е пряко засегнат от оспорваните разпоредби.

Второ основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като приел, че държавите членки разполагат с право на преценка при прилагане на забраната, съдържаща се в член 26, параграф 2 от Директива RED II и задействана с оспорваните разпоредби.

Трето основание: Извършената от Общия съд правна квалификация на последиците за правното положение на жалбоподателя, произтичащи от оспорваните разпоредби, както и тълкуването и прилагането от Общия съд на критерия за прякото засягане, били явно погрешни.

____________

1 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (OВ L 328, 2018 г., стp. 82).