Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 24. srpna 2020 společností Lípidos Santiga, SA proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 11. června 2020 ve věci T-561/19, Lípidos Santiga v. Komise

(Věc C-402/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Lípidos Santiga, SA (zástupce: P. Muñiz Fernández, abogado)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 11. června 2020, Lípidos Santiga v. Komise (T-561/19), oznámené navrhovatelce dne 12. června 2020, a to v rozsahu, v němž byla její žaloba odmítnuta jako nepřípustná,

prohlásil žalobu za přípustnou a vrátil věc Tribunálu k meritornímu rozhodnutí věci a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů tohoto řízení i řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že Evropskou unií provedené vynětí biopaliva na bázi palmového oleje z unijního trhu se navrhovatelčiny situace nedotýká.

Tribunál nepodal dostatečné odůvodnění, když opomněl posoudit, zda mimo rámec povinných cílů podle směrnice 2009/281 existuje trh s biopalivy na bázi palmového oleje.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že napadená ustanovení nevedou k uplatnění výslovného zákazu obsaženého v čl. 26 odst. 2 směrnice 2009/28 ohledně používání biopaliva z palmového oleje.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že vzhledem k výjimce týkající se nízkého rizika nepřímé změny ve využívání půdy není navrhovatelka napadenými ustanoveními přímo dotčena.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že členské státy jsou nadány diskreční pravomocí, pokud jde o provedení zákazu obsaženého v čl. 26 odst. 2 směrnice 2009/28, který se uplatní v důsledku napadených ustanovení.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: Právní kvalifikace Tribunálu, pokud jde o účinky napadených ustanovení na situaci navrhovatelky, jakož i jeho výklad a uplatnění kritéria přímého dotčení, jsou zjevně nesprávné.

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Úř. věst. 2018, L 328, s. 82).