Language of document :

Odvolanie podané 24. augusta 2020: Lípidos Santiga, SA proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 11. júna 2020 vo veci T-561/19, Lípidos Santiga/Komisia

(vec C-402/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Lípidos Santiga, SA (v zastúpení: P. Muñiz Fernández, abogado)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť uznesenie Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 11. júna 2020, Lipidos Santiga/Komisia (vec T-561/19) oznámené odvolateľke 12. júna 2020 v rozsahu, v akom sa ním žaloba zamietla ako neprípustná,

určiť, že žaloba podaná odvolateľkou je prípustná a vrátiť vec na konanie v merite veci Všeobecnému súdu a

uložiť Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy tohto konania a konania pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že situácia odvolateľky nie je ovplyvnená rozhodnutím Európskej únie vylúčiť biopalivá z palmového oleja z trhu EÚ.

Všeobecný súd neskúmal, či existuje trh pre biopalivo z palmového oleja mimo rámca povinných cieľov podľa smernice 2018/20011 a tým neuviedol dostatočné dôvody.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď prijal záver, že napadnuté ustanovenia nevedú k uplatneniu výslovného zákazu uvedeného v článku 26 ods. 2 smernice 2018/2001 týkajúceho sa používania biopaliva z palmového oleja.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia keď prijal záver, že vzhľadom na výnimku týkajúcu sa nízkeho rizika nepriamej zmeny využívania pôdy nie je odvolateľka napadnutými ustanoveniami priamo dotknutá.

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že členské štáty majú diskrečnú právomoc na zavedenie zákazu obsiahnutého v článku 26 ods. 2 smernice 2018/2001, ktorý sa uplatní v dôsledku napadnutých ustanovení.

Tretí odvolací dôvod: Právna kvalifikácia Všeobecného súdu týkajúca sa účinkov napadnutých ustanovení na situáciu odvolateľky, ako aj ich výklad a uplatnenie testu priamej dotknutosti, sú zjavne nesprávne.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 382, 2018, s. 82).