Language of document :

Pritožba, ki jo je 24. avgusta 2020 vložila Lípidos Santiga, SA zoper sklep Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 11. junija 2020 v zadevi T-561/19, Lípidos Santiga/Komisija

(Zadeva C-402/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Lípidos Santiga, SA (zastopnik: P. Muñiz Fernández, abogado)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sklep Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 11. junija 2020, Lipidos Santiga/Komisija (zadeva T-561/19), ki je bil pritožnici vročen 12. junija 2020, v delu, v katerem je bila z njim tožba zavržena kot nedopustna;

razglasi tožbo, ki jo je vložila pritožnica za dopustno in zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, da to meritorno odloči o zadevi; ter

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov tega postopka in postopkov pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da to, da je Evropska unija biogorivo na osnovi palmovega olja izključila iz trga EU, ne vpliva na položaj pritožnice.

Splošno sodišče s tem, da ni preučilo, ali trg biogoriva na osnovi palmovega olja obstaja zunaj zavezujočih ciljev Direktive RED II1 , ni podalo zadostne obrazložitve.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da izpodbijane določbe niso sprožile izrecne prepovedi iz člena 26(2) of RED II v zvezi z porabo biogoriva na osnovi palmovega olja.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da se izpodbijane določbe, zaradi izjeme, ki naj bi veljala za biogoriva z nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč, niso neposredno nanašale na pritožnico.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da imajo države članice diskrecijsko pravico pri izvajanju prepovedi iz člena 26(2) RED II, ki so jo sprožile izpodbijane določbe.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj bi podalo očitno napačno pravno opredelitev učinkov na položaj pritožnice, ki izhajajo iz izpodbijanih določb, in tudi razlago ter uporabo merila neposrednega nanašanja.

____________

1 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL 2009, L 140, str. 16).