Language of document :

Žalba koju je 11. svibnja 2020. podnijela Gamma-A SIA protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. ožujka 2020. u predmetu T-353/19, Gamma-A protiv EUIPO-a - Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss

(predmet C-200/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Gamma-A SIA (zastupnik: M. Liguts, advokāts)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Rješenjem od 3. rujna 2020., Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) odlučio je da žalba nije dopuštena i žalitelju naložio snošenje vlastitih troškova.

____________