Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Испания), постъпило на 5 август 2020 г. — CZ/Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña)

(Дело C-366/20)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Страни в главното производство

Жалбоподател: CZ

Ответник: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña)

Преюдициални въпроси

Допуска ли общностното право, по-специално членове 63 ДФЕС и 65 ДФЕС, както и основните принципи на свободно движение, на равно третиране и на недопускане на дискриминация, национална правна уредба — като член 39, параграф 2 от Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 35/2006 (Закон 35/2006 за данъка върху дохода на физическите лица) от 28 ноември 2006 г., изменен с член 3, параграф 2 от Закон 7/2012 от 29 октомври 2012 г. — която „във всички случаи“ квалифицира като „неоправдани имуществени приходи“, подлежащи на облагане в най-ранния от необхванатите от давност периоди, вещите, правата и активите в чужбина, ако не е изпълнено формално или е изпълнено ненавременно задължението за предоставяне на информация за тях посредством „Modelo 720“ („формуляр 720“), без да се отчитат правилата за давност, предвидени в Ley General Tributaria 58/2003 (Общ закон за данъчното облагане 58/2003), освен ако се касае за „декларирани доходи“ или произтичащи такива от периоди, в които лицето не е притежавало качеството местно лице за данъчни цели в Испания?

Ако правната уредба бъде счетена за пропорционална, допуска ли общностното право, по-специално членове 63 ДФЕС и 65 ДФЕС, както и основните принципи на свободно движение, на равно третиране, на недопускане на дискриминация и на пропорционалност, национална правна уредба — като член 39, параграф 2 от Закон 35/2006 за данъка върху дохода на физическите лица от 28 ноември 2006 г. — [която води до] посочените по-горе последици, [включително ако] такива доходи са декларирани ненавременно, но преди да е образувано и връчено уведомление за какъвто и да било вид производство по извършване на проверка или да е отправено каквото и да било искане за обмен на данъчна информация, [въпреки че] съществува действащ механизъм за това с третата страна?

____________