Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španielsko) 5. augusta 2020 – CZ/Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña)

(vec C-366/20)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: CZ

Žalovaný: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña)

Prejudiciálne otázky

Bráni právo Spoločenstva – články 63 a 65 ZFEÚ a základné zásady voľného pohybu, rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie – vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je článok 39 ods. 2 zákona č. 35/2006 o dani z príjmu fyzických osôb z 28. novembra 2006, v znení článku 3 ods. 2 zákona č. 7/2012 z 29. októbra 2012, podľa ktorého „neodôvodnené kapitálové zisky“, ktoré sa „vždy“ majú zdaniť v najstaršom zdaňovacom období, ktoré nie je premlčané, súvisia s prípadom, keď sa povinnosť informovať o majetku nachádzajúcom sa v zahraničí alebo o právach a aktívach v zahraničí, prostredníctvom „formulára 720“, formálne nesplní alebo sa splní oneskorene, bez toho, aby sa dodržali pravidlá premlčania stanovené vo všeobecnom daňovom zákone č. 58/2003, s výnimkou prípadu, keď ide o „priznané príjmy“ alebo príjmy pochádzajúce z období, kedy osoba nebola daňovým rezidentom v Španielsku?

V prípade zápornej odpovede z dôvodu, že sa považuje za primeranú, bráni právo Spoločenstva – články 63 a 65 ZFEÚ, a základné zásady voľného pohybu, rovnosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie a proporcionality – vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je článok 39 ods. 2 zákona č. 35/2006 o dani z príjmu fyzických osôb z 28. novembra 2006, ktorý pripisuje vyššie uvedené dôsledky skutočnosti, že tieto príjmy boli priznané oneskorene, ale pred začatím a oznámením akéhokoľvek postupu overovania, a bez toho, aby sa podala žiadosť o výmenu daňových informácií, pričom na tento účel existuje platný mechanizmus s tretím štátom?

____________