Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským soudem v Brně (Česká republika) dne 20. srpna 2020 – ELVOSPOL v. Odvolací finanční ředitelství

(Věc C-398/20)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Krajský soud v Brně

Účastníci původního řízení

Žalobce: ELVOSPOL

Žalovaný: Odvolací finanční ředitelství

Předběžná otázka

Je v rozporu se smyslem čl. 90 odst. 1 a 2 směrnice Rady 2006/112/ES1 ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty, vnitrostátní právní úprava stanovící podmínku, která znemožňuje plátci daně z přidané hodnoty, jestliže mu vznikla povinnost přiznat daň při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci, provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty pohledávky vzniklé v období šesti měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku plátce daně, který za plnění zaplatil jen částečně nebo vůbec?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.