Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský soud v Brně (Tjeckiska republiken) den 20 augusti 2020 – ELVOSPOL mot Odvolací finanční ředitelství

(Mål C-398/20)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Krajský soud v Brně

Parter i det nationella målet

Klagande: ELVOSPOL

Motpart: Odvolací finanční ředitelství

Tolkningsfråga

Strider en nationell lagstiftning mot syftet med artikel 90.1 och 90.2 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 , för det fall denna lagstiftning innehåller ett villkor som innebär att en beskattningsbar person som blivit skyldig att ta ut mervärdesskatt för en beskattningsbar tjänst som tillhandahållits en annan beskattningsbar person som endast delvis eller överhuvudtaget inte betalat för den tillhandahållna tjänsten, inte kan göra en rättelse av den utgående skatt som ska betalas för fordran om den uppkommit mindre än sex månader innan domstolen fattade ett konkursbeslut med avseende på den andra beskattningsbara personen?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1.