Language of document :

Преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Barcelona (Испания), постъпило на 20 юли 2020 г. — CDT, S.A./MIMR, HRMM

(Дело C-321/20)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Audiencia Provincial de Barcelona

Страни в главното производство

Жалбоподател: CDT, S.A.

Ответници: MIMR, HRMM

Преюдициални въпроси

Води ли решение [на Съда на Европейския съюз], с което се тълкува и прилага директива на Съюза и в което се приема, че национален закон ѝ противоречи, до незабавно лишаване от действие на съответния национален закон, или същият трябва да продължи да се прилага в отношенията между частноправни субекти, докато не бъде изменен от националния законодател? Искането е на този въпрос да се отговори принципно или предвид решението [на Съда] от 14 юни 2012 г.1 и неговото действие по отношение на член 83 от Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Общ закон за защита на потребителите и ползвателите) в редакцията, съдържаща се в точка 10 [от акта за преюдициално запитване].

Противоречи ли на принципа на правна сигурност, присъщ на правовия ред на Европейския съюз, премахването изцяло на съдържанието на договорна клауза, защото е счетена за неравноправна, ако към момента на сключване на договора и включване на клаузата не е съществувал критерий, който да определя кога е налице неравноправност в хипотезите, обхванати от клаузата, тъй като в това отношение не е имало нито правна уредба, нито съдебна практика? При положителен отговор, следва ли това да води само до премахване на елемента от съответната клауза, счетен за неравноправен?

Противоречи ли на същия принцип прилагането на критерий от съдебната практика, с който се тълкува норма от националното право, за договори, предхождащи определянето на този критерий и сключени, когато общият критерий на съдилищата е бил противоположен на новия критерий от съдебната практика?

____________

1     Решение от 14 юни 2012 г., Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349).