Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Barcelona (Spanien) den 20. juli 2020 – CDT, SA mod MIMR og HRMM

(Sag C-321/20)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Audiencia Provincial de Barcelona

Parter i hovedsagen

Sagsøger: CDT, SA

Sagsøgte: MIMR og HRMM

Præjudicielle spørgsmål

Medfører en dom fra Domstolen, som fortolker og anvender et EU-direktiv, og hvori det fastslås, at en national lov er i strid med direktivet, at den nationale lov øjeblikkeligt gøres virkningsløs, eller bør denne lov fortsat finde anvendelse på forholdet mellem private, indtil den ændres af den nationale lovgiver? Spørgsmålet ønskes besvaret generelt eller med hensyn til dommen 1 af 14. juni 2012, og dens indvirkning på den oprindelige ordlyd af artikel 83 i Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (omarbejdning af den generelle lov om beskyttelse af forbrugere og brugere).

Er en fuldstændig fjernelse af indholdet af et kontraktvilkår, idet det anses for urimeligt, i strid med retssikkerhedsprincippet, der er forankret i Unionens retsorden, i de tilfælde, hvor der ved indgåelsen af aftalen og fastsættelsen af kontraktvilkåret ikke fandtes et kriterium, som definerede, hvad der var urimeligt for så vidt angår kontraktvilkårets indhold, da der hverken forelå retsregler eller domstolspraksis desangående? Såfremt dette spørgsmål besvares bekræftende, skal konsekvensen da være, at kun det aspekt, der anses for urimeligt i det pågældende kontraktvilkår, fjernes?

Er førnævnte princip til hinder for, at et kriterium i retspraksis om fortolkning af en bestemmelse i national ret anvendes på aftaler, der blev indgået før definitionen af dette kriterium, på et tidspunkt hvor retternes generelle kriterium var i strid med det nye kriterium i retspraksis?

____________

1     Dom af 14.6.2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349).