Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Provincial de Barcelona (Hispaania) 20. juulil 2020 – CDT, SA versus MIMR, HRMM

(kohtuasi C-321/20)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Audiencia Provincial de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Apellant: CDT, SA

Vastustajad apellatsioonimenetluses: MIMR, HRMM

Eelotsuse küsimused

Kas [Euroopa Kohtu] otsus, milles tõlgendatakse ja kohaldatakse liidu direktiivi ning leitakse, et riigisisene seadus on selle direktiiviga vastuolus, välistab vahetult riigisisese seaduse õigusmõju või tuleb selle seaduse kohaldamist eraõiguslike isikute vahelistes suhetes jätkata seni, kuni liikmesriigi seadusandja on seda muutnud? Küsimusele palutakse vastata üldiselt või seoses Euroopa Kohtu 14. juuni 2012. aasta kohtuotsusega1 ja seoses selle mõjuga tarbija- ja kasutajakaitse üldseaduse (Ley General para la Defensa de los Consumidores) lõikes 10 osutatud redaktsioonis artiklile 83.

Kas Euroopa Liidu õiguskorrale omase õiguskindluse põhimõttega on vastuolus tühistada lepingutingimuse sisu täielikult põhjusel, et seda lepingutingimust loetakse ebaõiglaseks, juhtudel, kus lepingu sõlmimise ja lepingutingimuse sätestamise ajal puudus kriteerium, mis määraks kindlaks, mida loetakse ebaõiglaseks seoses sellega, mida lepingutingimus käsitleb, kuna selle kohta ei olnud olemas õigusnormi ega kohtupraktikat? Kas jaatava vastuse korral on tagajärg, et asjaomane tingimus kõrvaldatakse ainult selles osas, mida loetakse ebaõiglaseks?

Kas sama põhimõttega on vastuolus, kui sellist kohtupraktikast tulenevat kriteeriumi, millega tõlgendatakse riigisisest õigusnormi, kohaldatakse enne selle kriteeriumi määratlemist sõlmitud lepingute suhtes, mis sõlmiti siis, kui kohtute üldine seisukoht oli kohtupraktikast tuleneva uue kriteeriumiga vastuolus?

____________

1 14. juuni 2012. aasta kohtuotsus Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349).