Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. srpnja 2020. uputila Audiencia Provincial de Barcelona (Španjolska) – CDT, SA protiv MIMR, HRMM

(predmet C-321/20)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Provincial de Barcelona

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: CDT, SA

Tuženici: MIMR, HRMM

Prethodna pitanja

Kada se u presudi Suda u kojoj se tumači i primjenjuje direktiva Unije utvrdi da se potonjoj protivi nacionalno zakonodavstvo, ostaje li ono neposredno bez učinka ili se mora nastaviti primjenjivati u odnosima među pojedincima sve dok ga nacionalni zakonodavac ne izmijeni? Traži se da se na pitanje odgovori općenito odnosno s obzirom na presudu od 14. lipnja 20121 i njezine učinke na članak 83. Leya General para la Defensa de los Consumidores (Opći zakon o zaštiti potrošača) u verziji [prije izmjena uvedenih Zakonom 3/2014 od 27. ožujka 2014.]?

Protivi li se načelu pravne sigurnosti koje je svojstveno pravnom poretku Unije potpuno uklanjanje cjelokupnog sadržaja ugovorne odredbe zbog njezine nepoštenosti, u slučajevima u kojima u trenutku sklapanja ugovora i sastavljanja navedene odredbe nije postojala nikakva definicija nepoštenosti njezina predmeta jer o tome nije postojalo pravno pravilo odnosno sudska praksa? U slučaju potvrdnog odgovora, mora li se ukloniti isključivo dio predmetne odredbe koji se smatra nepoštenim?

Protivi li se spomenutom načelu to da se tumačenje pravila nacionalnog prava sadržano u sudskoj praksi primijeni na ugovore koji su prethodili formiranju tog tumačenja i koji su sklopljeni kad je općeprihvaćeno tumačenje sudova bilo u suprotnosti s recentnom sudskom praksom?

____________

1 Presuda od 14. lipnja 2012., Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349)