Language of document :

Az Audiencia Provincial de Barcelona (Spanyolország) által 2020. július 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CDT, SA kontra MIMR, HRMM

(C-321/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Audiencia Provincial de Barcelona

Az alapeljárás felei

Felperes: CDT, SA

Alperesek: MIMR, HRMM

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Bíróság olyan ítélete esetén, amely egy uniós irányelvet értelmez és alkalmaz, és amely megállapítja, hogy egy nemzeti jogszabály az irányelvvel ellentétes, e nemzeti jogszabályt azonnal figyelmen kívül kell-e hagyni, vagy azt továbbra is alkalmazni kell a magánszemélyek közötti jogviszonyokban mindaddig, amíg a nemzeti jogalkotó azt nem módosítja? A kérdést előterjesztő bíróság azt kéri, hogy a Bíróság a kérdést általánosságban, illetve a 2012. június 14-i ítéletre,1 valamint annak a fogyasztók és felhasználók védelméről szóló általános törvény 83. cikkének eredeti szövegére gyakorolt hatásaira tekintettel válaszolja meg.

Ellentétes-e az európai uniós jogrend szerves részét képező jogbiztonság elvével valamely szerződéses feltétel tartalmának teljes egészében való eltörlése e feltétel tisztességtelenségének megállapítása miatt azokban az esetekben, amikor a szerződés megkötésének és a feltétel meghatározásának időpontjában nem volt olyan kritérium, amely meghatározta volna, hogy mi számít tisztességtelennek a feltétel által hivatkozott szempontból, mivel ezzel kapcsolatban nem létezett sem jogszabály, sem pedig bírósági ítélkezési gyakorlat? Igenlő válasz esetén ez azzal a következménnyel jár, hogy csak a szóban forgó feltételben tisztességtelennek minősített szempont törlésére kerül sor?

Ugyanezen elvvel ellentétes-e egy belső jogi szabályt értelmező ítélkezési gyakorlatbeli kritériumnak az e kritérium meghatározása előtti olyan szerződésekre történő alkalmazása, amelyek megkötésére akkor került sor, amikor a bíróságok által alkalmazott általános kritérium ellentétes volt az új ítélkezési gyakorlatbeli kritériummal?

____________

1 2012. június 14-i Banco Español de Crédito ítélet (C-618/10, EU:C:2012:349).