Language of document :

2020 m. liepos 20 d. Audiencia Provincial de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CDT, SA / MIMR, HRMM

(Byla C-321/20)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: CDT, SA

Atsakovai: MIMR, HRMM

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar [Teisingumo Teismo] sprendimu, kuriame yra aiškinama ir taikoma tam tikra Sąjungos direktyva ir kuriame konstatuojama, kad nacionalinis įstatymas prieštarauja šiai direktyvai, nacionalinis įstatymas panaikinamas iš karto, ar jis ir toliau turėtų būti taikomas asmenų tarpusavio santykiuose, iki kol būtų pakeistas nacionalinės teisės aktų leidėjo? Prašoma, kad į klausimą būtų atsakyta bendrai arba atsižvelgiant į 2012 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo sprendimą1 bei į jo poveikį [Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Bendrojo įstatymo dėl vartotojų ir naudotojų apsaugos suvestinė redakcija) 83 straipsnio pirminei redakcijai].

2.    Ar visiškas sutarties sąlygos panaikinimas, ją laikant nesąžininga, prieštarauja nuo Europos Sąjungos teisinės sistemos neatsiejamam teisinio saugumo principui tais atvejais, kai, sudarant sutartį ir nustatant šią sąlygą, nebuvo jokio kriterijaus, apibrėžiančio, kas sąlygoje nurodytu aspektu buvo nesąžininga, nes tuo klausimu nebuvo jokios teisės normos nei teismų doktrinos? Jei būtų atsakyta teigiamai, ar turėtų būti panaikintas tik tas aspektas, kuris nagrinėjamoje sąlygoje laikomas nesąžiningumu?

3.    Ar jurisprudencijoje įtvirtinto kriterijaus, kuriuo vadovaujantis aiškinama nacionalinės teisės norma, taikymas sutartims, sudarytoms iki šio kriterijaus apibrėžimo, kai bendrasis teismų nustatytas kriterijus buvo priešingas naujajam jurisprudencijoje įtvirtintam kriterijui, prieštarauja nurodytam principui?

____________

1 2012 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo sprendimas Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349).