Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 20. jūlijā iesniedza Audiencia Provincial de Barcelona (Spānija) – CDT, SA/MIMR, HRMM

(Lieta C-321/20)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Audiencia Provincial de Barcelona

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: CDTSA

Atbildētāji apelācijas sūdzībā: MIMR, HRMM

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Tiesas spriedumu, kurā, interpretējot un piemērojot Savienības direktīvu, tiek atzīts, ka tai ir pretrunā kāda valsts tiesību norma, šī valsts tiesību norma nekavējoties zaudē spēku, vai arī tā ir jāturpina piemērot attiecībās starp privātpersonām līdz brīdim, kad valsts likumdevējs to groza? Tiek lūgts uz šo jautājumu atbildēt vai nu vispārīgi, vai arī saistībā tieši ar Tiesas 2012. gada 14. jūnija spriedumu 1 un tā ietekmi uz Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios [Vispārīgais likums par patērētāju un lietotāju aizsardzību] 83. pantu tā redakcijā, kas [bija spēkā līdz grozījumiem, kas izdarīti ar 2014. gada 27. marta Likumu Nr. 3/2014].

Vai Savienības tiesību sistēmai raksturīgajam tiesiskās noteiktības principam ir pretrunā tas, ka pilnībā tiek svītrots par netaisnīgu uzskatīta līguma noteikuma saturs, gadījumā, ja līguma noslēgšanas un šā noteikuma formulēšanas brīdī nebija kritēriju, ar kuriem noteikt, kas ir netaisnīgs šajā noteikumā atrunātajā aspektā, jo šajā ziņā nebija nedz tiesību normu, nedz judikatūras? Apstiprinošas atbildes gadījumā – vai sekām ir jābūt tādām, ka attiecīgais noteikums tiek svītrots tikai par netaisnīgu uzskatītajā aspektā?

Vai šim pašam principam ir pretrunā tas, ka judikatūras atziņa par valsts tiesību normu interpretāciju tiek piemērota līgumiem, kas noslēgti, kamēr šī atziņa vēl nebija noformulēta un tiesu vidū vispārēji valdīja šai jaunajai atziņai pretrunīgs uzskats?

____________

1     Tiesas spriedums, 2012. gada 14. jūnijs, Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349).