Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Barcelona (Spanje) op 20 juli 2020 – CDT, SA / MIMR, HRMM

(Zaak C-321/20)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Audiencia Provincial de Barcelona

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: CDT, SA

Verwerende partijen: MIMR, HRMM

Prejudiciële vragen

Stelt een arrest [van het Hof van Justitie] waarin een richtlijn van de Unie wordt uitgelegd en toegepast en waarin wordt geoordeeld dat een nationale wet in strijd is met die richtlijn, de nationale wet met onmiddellijke ingang buiten toepassing, of moet die wet van toepassing blijven in betrekkingen tussen particulieren totdat zij door de nationale wetgever is gewijzigd? Verzocht wordt om de vraag ofwel in algemene zin te beantwoorden, ofwel met betrekking tot het arrest [van het Hof van Justitie van 14 juni 20121 , Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349)] en de gevolgen daarvan voor [de oorspronkelijke versie van artikel 83 van de Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (geconsolideerde tekst van de algemene wet inzake de bescherming van consumenten en gebruikers)].

Staat het aan de rechtsorde van de Europese Unie inherente rechtszekerheidsbeginsel eraan in de weg dat een contractueel beding volledig buiten toepassing wordt gelaten omdat het oneerlijk wordt geacht wanneer er ten tijde van de sluiting van de overeenkomst en de vaststelling van het beding geen criterium bestond om te bepalen wat oneerlijk diende te worden geacht met betrekking tot het in dat beding geregelde aspect omdat geen rechtsregel of rechtspraak van de rechterlijke instanties ter zake bestond? Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, moet het gevolg dan zijn dat enkel het oneerlijk geachte aspect van het desbetreffende beding buiten toepassing wordt gelaten?

Verzet datzelfde beginsel zich ertegen dat een in de rechtspraak ontwikkeld criterium tot uitlegging van een bepaling van nationaal recht wordt toegepast op overeenkomsten die zijn gesloten vóór de vaststelling van dat criterium toen het door de rechterlijke instanties toegepaste algemene criterium tegengesteld was aan het in de rechtspraak ontwikkelde nieuwe criterium?

____________

1 Arrest van 14 juni 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349).