Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Barcelona (Hiszpania) w dniu 20 lipca 2020 r. – CDT, SA / MIMR, HRMM

(Sprawa C-321/20)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Audiencia Provincial de Barcelona

Strony w postępowaniu głównym

Wnosząca apelację: CDT, SA

Druga strona postępowania: MIMR, HRMM

Pytania prejudycjalne

Czy wyrok Trybunału, w którym dokonano wykładni dyrektywy Unii i zastosowano tę dyrektywę i w którym stwierdzono, iż prawo krajowe jest sprzeczne z ową dyrektywą, pozbawia prawo krajowe skuteczności w trybie natychmiastowym, czy też prawo to obowiązuje w stosunkach między jednostkami do dnia wejścia w życie jego zmiany dokonanej przez ustawodawcę krajowego? Odpowiedź na przedstawione pytanie powinna zostać udzielona w sposób ogólny lub w nawiązaniu do wyroku z dnia 14 czerwca 2012 r.1 i jego wpływu na [pierwotne brzmienie art. 83 Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (tekstu jednolitego ustawy ogólnej o ochronie konsumentów i użytkowników)].

Czy sprzeczne z zasadą pewności prawa, stanowiącą część porządku prawnego Unii Europejskiej, jest całkowite usunięcie treści warunku umownego uznanego za nieuczciwy w przypadku, gdy w chwili zawierania umowy i ustalenia treści warunku umownego nie istniało w odniesieniu do treści tego warunku kryterium definiujące, co stanowi o jego nieuczciwym charakterze, ponieważ nie istniały żadne przepisy prawa ani orzeczenia sądów, które odnosiłyby się do tej kwestii? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy należy w konsekwencji usunąć ze spornego warunku umownego jedynie ten jego fragment, który został uznany za nieuczciwy?

Czy ta sama zasada stoi na przeszkodzie zastosowaniu wypracowanego w orzecznictwie kryterium interpretacji przepisów prawa krajowego do umów zawartych przed zdefiniowaniem tego kryterium, to jest kiedy stosowano w orzecznictwie sądów ogólne kryterium interpretacyjne sprzeczne z nowym kryterium interpretacyjnym wypracowanym w orzecznictwie?

____________

1 Wyrok z dnia 14 czerwca 202012 r., Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349).