Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Provincial de Barcelona (Španija) 20. julija 2020 – CDT, SA/MIMR, HRMM

(Zadeva C-321/20)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Audiencia Provincial de Barcelona

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: CDT, SA

Nasprotni stranki: MIMR, HRMM

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali sodba [Sodišča], v kateri se razlaga in uporablja direktiva Unije in v skladu s katero je nacionalni zakon v nasprotju s to direktivo, takoj in v celoti razveljavi ta nacionalni zakon, ali pa je treba ta zakon še naprej uporabljati v razmerjih med osebami zasebnega prava, dokler ga ne spremeni nacionalni zakonodajalec? Prosi se za odgovor na vprašanje na splošno ali glede na sodbo z dne 14. junija 20121 in njene učinke na [prvotno različico člena 83 prečiščenega besedila Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (splošni zakon o varstvu potrošnikov in uporabnikov)].

Ali je v nasprotju z načelom pravne varnosti, ki je neločljivo povezano s pravnim redom Evropske unije, da se v celoti črta vsebina pogodbenega pogoja, ker se šteje za nepošten, v primerih, v katerih ob sklenitvi pogodbe in določitvi tega pogoja ni obstajalo merilo, na podlagi katerega bi bilo opredeljeno to, kar je nepošteno v zvezi z vidikom, na katerega se nanaša ta pogoj, ker glede tega ni bilo pravnega predpisa niti sodne prakse sodišč? Če je odgovor pritrdilen, ali mora biti posledica ta, da se odpravi samo vidik, ki se šteje pri zadevnem pogoju za nepošten?

Ali je v nasprotju z navedenim načelom, če se uporabi merilo iz sodne prakse, na podlagi katerega se razlaga predpis nacionalnega prava, za pogodbe, sklenjene pred opredelitvijo tega merila, ko je bilo splošno merilo sodišč v nasprotju z novim merilom iz sodne prakse?

____________

1 Sodba Sodišča z dne 14. junija 2012, Banco Español de Crédito (C 618/10, EU:C:2012:349).