Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Barcelona (Spanien) den 20 juli 2020 – CDT, SA mot MIMR, HRMM

(Mål C-321/20)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Provincial de Barcelona

Parter i det nationella målet

Klagande: CDT, SA

Motparter: MIMR, HRMM

Tolkningsfrågor

Innebär en dom [från EU-domstolen] i vilken ett EU-direktiv tolkas och tillämpas och vari det slås fast att en nationell lag strider mot direktivet att den nationella lagen omedelbart mister sin verkan, eller ska den fortsätta att tillämpas i förhållanden mellan enskilda tills den har ändrats av den nationella lagstiftaren? Den hänskjutande domstolen ansöker om att frågan ska besvaras generellt eller beträffande dom från EU-domstolen av den 14 juni 20121 , och dess verkan på [den ursprungliga formuleringen av artikel 83 i Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (den omarbetade allmänna lagen om skydd för konsumenter och användare)].

Strider det mot rättssäkerhetsprincipen, som ingår i unionens rättsordning, att helt ogiltigförklara ett avtalsvillkor som anses oskäligt, i de fall då det vid tidpunkten då avtalet ingicks och villkoret fastställdes inte förelåg något kriterium som definierade vad som var oskäligt såvitt avser villkorets innehåll, eftersom det varken fanns någon rättslig bestämmelse eller rättspraxis i det avseendet? Om frågan besvaras jakande, ska följden vara att endast den del av villkoret som anses oskälig ska upphävas?

Strider det mot samma princip att ett kriterium i rättspraxis, som innebär en tolkning av en bestämmelse i nationell rätt, tillämpas på avtal som ingicks innan nämnda kriterium fastställdes, närmare bestämt på avtal som ingicks när innehållet i domstolarnas generella kriterium var det motsatta jämfört med det nya kriteriet i rättspraxis?

____________

1 Dom av den 14 juni 2012 i mål C-618/10, Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349).