Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 1. září 2020 Danilem Poggiolinim proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 3. července 2020 ve věci T-347/19, Enrico Falqui a Danilo Poggiolini v. Evropský parlament

(Věc C-408/20 P)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Danilo Poggiolini (zástupci: F. Sorrentino, A. Sandulli, B. Cimino, advokáti)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

prohlásil za přípustný návrh na zrušení sdělení Generálního ředitelství financí Evropského parlamentu č. D(2019) 14435 ze dne 11. dubna 2019 a návrh na zrušení sdělení Generálního ředitelství financí - Ředitelství pro finanční a sociální nároky poslanců - Oddělení pro platy a sociální nároky poslanců – vedoucího oddělení č. D309419 ze dne 8. července 2019, podané D. Poggiolinim; v důsledku toho zrušil uvedená sdělení nebo vrátil věc Tribunálu Evropské unie, aby ve věci rozhodl;

uložil Evropskému parlamentu náhradu nákladů tohoto řízení a řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel předkládá tři důvody kasačního opravného prostředku na podporu svého návrhu na zrušení usnesení ze dne 3. července 2020, Falqui a Poggiolini v. Parlament (T-347/19 a T-348/19, nezveřejněné, EU:T:2020:303), vydaného osmým senátem Tribunálu Evropské unie ve věci T-348/19, zejména:

důvod týkající se opožděnosti ve vztahu k dvouměsíční lhůtě stanovené v článku 81 ve spojení s čl. 130 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu, námitky vznesené Evropským parlamentem v souvislosti s nepřípustností žaloby podané D. Poggiolinim u Tribunálu a vycházející z použitelnosti ustanovení obsaženého v článku 60 jednacího řádu Tribunálu, který stanoví, že „[p]rocesní lhůty se prodlužují o jednotnou lhůtu deseti dnů z důvodu vzdálenosti“, na podání prostřednictvím systému e-Curia;

důvod vycházející z napadnutelnosti sdělení Generálního ředitelství financí Evropského parlamentu č. D(2019) 14435 ze dne 11. dubna 2019, jelikož toto sdělení má bezprostřední účinky, a z toho vyplývající přípustnosti žaloby na neplatnost tohoto sdělení;

důvod vycházející z přípustnosti návrhu na zrušení sdělení Generálního ředitelství financí - Ředitelství pro finanční a sociální nároky poslanců - Oddělení pro platy a sociální nároky poslanců – vedoucího oddělení č. D309419 ze dne 8. července 2019 formulovaného návrhem na úpravu žaloby ve smyslu článku 86 jednacího řádu Tribunálu, a z nezbytnosti, jsou-li splněny všechny náležitosti, přeměnit tento návrh na žalobu.

Navrhovatel předkládá další tři důvody vycházející z protiprávnosti sdělení č. D(2019) 14435 ze dne 11. dubna 2019 a sdělení č. D309419 ze dne 8. července 2019, zejména:

důvod vycházející z porušení rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 19. května a 9. července 2008 týkajícího se prováděcích opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu;

důvod vycházející ze skutečnosti, že Evropský parlament měl nepoužít neplatnou vnitrostátní právní úpravu (tj. právní úprava, jež byla zavedena usnesením předsednictva italské Poslanecké sněmovny č. 14/2018), což neučinil;

důvod vycházející ze skutečnosti, že Evropský parlament protiprávně použil vnitrostátní právní úpravu, která je v rozporu se základními zásadami právního řádu Unie, a především se zásadou ochrany legitimního očekávání, a vycházející z porušení zásady přednosti unijního práva.

____________