Language of document :

Appel iværksat den 1. september 2020 af Danilo Poggiolini til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 3. juli 2020 i de forenede sager T-347/19 og T-348/19, Enrico Falqui og Danilo Poggiolini mod Europa-Parlamentet

(Sag C-408/20 P)

Processprog: italiensk

Parter

Appellant: Danilo Poggiolini (ved avvocati F. Sorrentino, A. Sandulli og B. Cimino)

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Det fastslås, at Danilo Poggiolinis påstand om annullation af meddelelse nr. D(2019) 14435 af 11. april 2019 fra Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Finanser og af meddelelse nr. D309419 af 8. juli 2019 fra Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Finanser – Direktoratet for Medlemmernes Økonomiske og Sociale Rettigheder – Enheden for medlemmernes vederlag og sociale rettigheder – II, kontorchefen kan antages til realitetsbehandling, og som følge heraf annulleres de nævnte meddelelser, eller sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret til fornyet prøvelse.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsomkostningerne i den foreliggende sag og i sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har fremsat følgende tre anbringender til støtte for sin påstand om ophævelse af kendelse nr. 951576 afsagt den 3. juli 2020 af Den Europæiske Unions Ret, Ottende Afdeling, i sag T-348/19:

Et anbringende dels om, at Europa-Parlamentets formalitetsindsigelse, hvorefter Danilo Poggiolinis søgsmål ved Retten skulle afvises, blev indgivet for sent set i lyset af den frist på to måneder, der er fastsat i artikel 81, sammenholdt med artikel 130, stk. 1, i Rettens procesreglement, dels om, at artikel 60 i Rettens procesreglement, hvorefter »[p]rocesfristerne forlænges med en fast afstandsfrist på ti dage«, finder anvendelse på procesdokumenter, som indgives via e-Curia.

Et anbringende om, at meddelelse nr. D(2019) 14435 af 11. april 2019 fra Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Finanser udgør en anfægtelig retsakt, eftersom den har umiddelbare virkninger, og om, at påstanden om annullation af denne meddelelse derfor kan antages til realitetsbehandling.

Et anbringende om antagelse til realitetsbehandling af den påstand om annullation af meddelelse nr. D309419 af 8. juli 2019 fra Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Finanser – Direktoratet for Medlemmernes Økonomiske og Sociale Rettigheder – Enheden for medlemmernes vederlag og sociale rettigheder – II, kontorchefen, der er nedlagt i den anmodning om tilpasning af stævningen, som er indgivet i henhold til artikel 86 i Rettens procesreglement, og om, at denne anmodning, såfremt alle krav er opfyldt, skal anses for at udgøre stævningen.

Appellanten har endvidere fremsat følgende tre anbringender om, at meddelelse nr. D(2019) 14435 af 11. april 2019 og meddelelse nr. D309419 af 8. juli 2019 er ulovlige:

Et anbringende om tilsidesættelse af Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 19. maj og 9. juli 2008 om gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.

Et anbringende om, at Europa-Parlamentet ikke kan anvende en ugyldig national lovgivning (nemlig den, der blev indført ved afgørelse nr. 14/2018 fra Ufficio di presidenza della Camera dei deputati italiana (præsidiet for det italienske deputeretkammer)).

Et anbringende vedrørende Europa-Parlamentets ulovlige anvendelse af en national lovgivning, der er i strid med grundlæggende principper i EU’s retsorden og først og fremmest med princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og vedrørende tilsidesættelse af princippet om EU-rettens forrang.

____________