Language of document :

Valitus, jonka Danilo Poggiolini on tehnyt 1.9.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) yhdistetyissä asioissa T-347/19 ja T-348/19, Falqui ja Poggiolini v. parlamentti, 3.7.2020 antamasta määräyksestä

(asia C-408/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Danilo Poggiolini (edustajat: F. Sorrentino, A. Sandulli ja B. Cimino, avvocati)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

On todettava, että Poggiolinin vaatimus, joka koskee Euroopan parlamentin varainhoidon pääosaston 11.4.2019 antaman ilmoituksen nro D(2019) 14435 kumoamista ja varainhoidon pääosaston – jäsenten taloudellisten ja sosiaalietuuksien osasto – jäsenten edustajanpalkkioiden ja sosiaalietuuksien yksikkö – yksikönpäällikkö – 8.7.2019 antaman ilmoituksen nro D309419 kumoamista, voidaan ottaa tutkittavaksi; tämän johdosta edellä mainitut ilmoitukset on kumottava ja asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen asian ratkaisemista varten

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan kaikki tämän asian käsittelystä ja asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kolmeen valitusperusteeseen unionin yleisen tuomioistuimen kahdeksannen jaoston asiassa T-348/19 3.7.2020 antaman määräyksen nro 951576 kumoamista koskevan vaatimuksensa tueksi ja erityisesti seuraaviin perusteisiin:

Valitusperuste, joka perustuu siihen, että Euroopan parlamentin oikeudenkäyntiväite, jonka mukaan Poggiolinin unionin yleisessä tuomioistuimessa nostamaa kannetta ei voitu ottaa tutkittavaksi, on esitetty myöhässä suhteessa siihen kahden kuukauden määräaikaan, joka on vahvistettu unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 81 artiklassa ja 130 artiklan 1 kohdassa, ja siihen, ettei unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 60 artiklaa, jonka mukaan “oikeudenkäynnissä noudatettavia määräaikoja pidennetään pitkien etäisyyksien vuoksi kymmenellä päivällä”, voida soveltaa e-Curialla toimitettuihin asiakirjoihin.

Valitusperuste, joka perustuu siihen, että Euroopan parlamentin varainhoidon pääosaston 11.4.2019 antama ilmoitus nro D(2019) 14435 on kannekelpoinen siltä osin kuin sillä oli välittömiä oikeusvaikutuksia. Sen kumoamista koskeva vaatimus voidaan siis ottaa tutkittavaksi.

Valitusperuste, joka perustuu siihen, että varainhoidon pääosaston – jäsenten taloudellisten ja sosiaalietuuksien osasto – jäsenten edustajanpalkkioiden ja sosiaalietuuksien yksikkö – yksikönpäällikkö – 8.7.2019 antaman veloitusilmoituksen nro D309419 kumoamista koskeva vaatimus, joka on esitetty unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 86 artiklassa tarkoitetussa kanteen tarkistamista koskevassa kirjelmässä, voidaan ottaa tutkittavaksi, ja siihen, että tällaista kirjelmää on pidettävä kannekirjelmänä, jos kaikki vaatimukset ovat täyttyneet.

Valittaja vetoaa lisäksi kolmeen muuhun valitusperusteeseen, jotka perustuvat 11.4.2019 annetun veloitusilmoituksen D(2019) 14435 ja 8.7.2019 annetun veloitusilmoituksen D309419 lainvastaisuuteen ja joita ovat erityisesti

valitusperuste, joka perustuu siihen, että Euroopan parlamentin puhemiehistön 19.5 ja 9.7.2008 tekemää päätöstä Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeista on rikottu

valitusperuste, joka perustuu siihen, että Euroopan parlamentti ei ole jättänyt soveltamatta pätemätöntä kansallista sääntelyä (joka on vahvistettu Italian parlamentin puhemiehistön [Camera dei deputati italiana] päätöksellä nro 14/2018), ja

valitusperuste, joka perustuu siihen, että Euroopan parlamentti on soveltanut lainvastaisesti kansallista säännöstöä, joka on ristiriidassa unionin oikeusjärjestyksen perustavanlaatuisten periaatteiden kanssa ja ennen kaikkea luottamuksensuojan periaatteen kanssa ja joka merkitsee unionin oikeuden ensisijaisuutta koskevan periaatteen loukkaamisesta

____________