Language of document :

Odvolanie podané 1. septembra 2020: Danilo Poggiolini proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 3. júla 2020 v spojených veciach T-347/19 a T-348/19, Enrico Falqui a Danilo Poggiolini/Európsky parlament

(vec C-408/20 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Danilo Poggiolini (v zastúpení: F. Sorrentino, A. Sandulli, B. Cimino, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľa

vyhlásiť prípustnosť návrhu D. Poggioliniho na zrušenie oznámenia Generálneho riaditeľstva pre financie Európskeho parlamentu č. D(2019) 14435 z 11. apríla 2019 a zrušenie oznámenia Generálneho riaditeľstva pre financie – Riaditeľstva pre finančné a sociálne práva členov – Oddelenia pre odmeňovanie a sociálne práva poslancov – II vedúci oddelenia D309419 z 8. júla 2019 a v dôsledku toho zrušiť uvedené oznámenia alebo vrátiť vec Všeobecnému súdu Európskej únie, aby o nej znovu rozhodol,

uložiť Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť trovy tohto odvolacieho konania, ako aj konania pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho návrhu na zrušenie uznesenia č. 951576 z 3. júla 2020, ktoré vyhlásil Všeobecný súd Európskej únie (ôsma komora) vo veci T-348/19, uvádza najmä tieto odvolacie dôvody:

dôvod týkajúci sa omeškania, pokiaľ ide o dvojmesačnú lehotu ustanovením článku 81 v spojení s článkom 130 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, v rozpore s čím Európsky parlament namietal neprípustnosť žaloby podanej D. Poggiolinim na Všeobecný súd, pokiaľ ide o uplatniteľnosť na podania prostredníctvom aplikácie e-Curia, v súvislosti s čím článok 60 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu uvádza, že „k procesným lehotám sa pripočíta desaťdňová lehota zohľadňujúca vzdialenosť“;

dôvod týkajúci sa možnosti napadnúť oznámenie Generálneho riaditeľstva pre financie Európskeho parlamentu č. D(2019) 14435 z 11. apríla 2019, pokiaľ ide o okamžitú účinnosť a následne prípustnosť návrhu na jej zrušenie súdom;

dôvod týkajúci sa prípustnosti návrhu na zrušenie oznámenia Generálneho riaditeľstva pre financie – Riaditeľstva pre finančné a sociálne práva členov – Oddelenia pre odmeňovanie a sociálne práva poslancov – II vedúci oddelenia D309419 z 8. júla 2019, formulovaný v súlade so žiadosťou o prispôsobenie žalobných návrhov podľa článku 86 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu a vychádzajúci z potreby premeniť toto podanie na odvolanie, ak sú splnené všetky podmienky.

Odvolateľ uvádza tri ďalšie odvolacie dôvody založené na nezákonnosti oznámenia D(2019)14435 z 11. apríla 2019 a oznámenia D309419 z 8. júla 2019, najmä:

dôvod založený na porušení rozhodnutia, ktoré vydala Kancelária predsedníctva Európskeho parlamentu vydaného 19. mája a 9. júla 2008 a ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia k štatútu poslancov Európskeho parlamentu;

dôvod založený na tom, že Európsky parlament nevylúčil uplatnenie neplatných vnútroštátnych právnych predpisov (zavedený záznamom z rokovania č. 14/2018);

dôvod založený na tom, že Európsky parlament nezákonne uplatnil vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá je v rozpore so základnými zásadami právneho poriadku Únie a na prvý pohľad aj so zásadou ochrany legitímnej dôvery, a vychádzajúci z porušenia zásady prednosti práva Únie.

____________