Language of document :

Pritožba, ki jo je 1. septembra 2020 vložil Danilo Poggiolini zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 3. julija 2020 v združenih zadevah T-347/19 in T-348/19, Enrico Falqui in Danilo Poggiolini/Evropski parlament

(Zadeva C-408/20 P)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnik: Danilo Poggiolini (zastopniki: F. Sorrentino, A. Sandulli, B. Cimino, avvocati)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predloga

Predloga D. Poggiolinija za razglasitev ničnosti obvestila št. D(2019) 14435 generalnega direktorata Evropskega parlamenta za finance z dne 11. aprila 2019 in obvestila D309419 generalnega direktorata za finance - direktorat za finančne in socialne pravice poslancev - oddelek za plače in socialne pravice poslancev - vodja oddelka z dne 8. julija 2019, naj se razglasi za dopustna; posledično naj se navedeni obvestili razglasi za nični ali naj se zadeva vrne v odločanje Splošnemu sodišču Evropske unije.

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov tega postopka in postopka, ki je potekal pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev predloga za razglasitev ničnosti sklepa št. 951576 z dne 3. julija 2020, ki ga je osmi senat Splošnega sodišča Evropske unije izdal v zadevi T-348/19, navaja tri pritožbene razloge, in sicer:

pritožbeni razlog, ki se nanaša na zamudo, glede na dvomesečni rok, ki je določen v členu 81 v povezavi s členom 130(1) Poslovnika Splošnega sodišča, pri vložitvi ugovora, s katerim je Evropski parlament nasprotoval dopustnosti tožbe D. Poggiolinija pred Splošnim sodiščem, ter na uporabo člena 60 Poslovnika Splošnega sodišča, ki določa, da se „[p]rocesni roki […] zaradi oddaljenosti podaljšajo za enkratno obdobje desetih dni“, za vloge, vložene preko sistema e–Curia;

pritožbeni razlog, ki se nanaša na izpodbojnost obvestila D(2019) 14435 2019 generalnega direktorata Evropskega parlamenta za finance z dne 11. aprila, ker ima neposredne učinke, ter na posledično dopustnost predloga za razglasitev ničnosti tega obvestila;

pritožbeni razlog, ki se nanaša na dopustnost predloga za razglasitev ničnosti obvestila D309419 generalnega direktorata za finance- direktorat za finančne in socialne pravice poslancev – oddelek za plače in socialne pravice poslancev - vodja oddelka z dne 8. julija 2019, ki je bil sestavljen s prilagoditveno vlogo, določeno v členu 86 Poslovnika Splošnega sodišča, in temelji na potrebi, da se ob izpolnitvi vseh zahtev ta vloga spremeni v tožbo.

Pritožnik navaja nadaljnje tri pritožbene razloge v zvezi z nezakonitostjo obvestila D(2019) 14435 z dne 11. aprila 2019 in obvestila D309419 z dne 8. julija 2019, in sicer:

pritožbeni razlog glede kršitve sklepov predsedstva Evropskega parlamenta z dne 19. maja in z dne 9. julija 2008 o Izvedbenih ukrepih v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta;

pritožbeni razlog, ki se nanaša na to, da je Evropski parlament uporabil ničen nacionalni predpis (uveden s sklepom Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati italiana (predsedstvo italijanske poslanske zbornice) št. 14/2018);

pritožbeni razlog, ki se nanaša na to, da je Evropski parlament nezakonito uporabil nacionalni predpis, ki je v nasprotju s temeljnimi načeli pravnega reda Unije in in primis z načelom varstva legitimnih pričakovanj, ter na kršitev načela primarnosti prava Unije.

____________