Language of document :

Överklagande ingett den 11 september 2020 av Solar Ileias Bompaina AE av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 3 juli 2020 i mål T-143/19, Solar Ileias Bompaina mot kommissionen

(Mål C-429/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Solar Ileias Bompaina AE (ombud: A. Metaxas, dikigoros, A. Bartosch, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det överklagade beslutet, och

slå fast att talan kan tas upp till prövning och återförvisa målet till tribunalen.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet åberopas två grunder.

Tribunalen gjorde för det första en felaktig rättslig analys av de omständigheter som låg till grund för talan, vilket berodde på att tribunalen inte beaktade innehållet i det klagomål som klaganden hade lämnat in trots att den helt klart förstod innehållet.

Tribunalen tillämpade för det andra ett lika felaktigt beviskrav.

____________