Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 11. září 2020 Christophem Kleinem proti usnesení Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 2. července 2020 ve věci T-562/19, Christoph Klein v. Evropská komise

(Věc C-430/20 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Christoph Klein (zástupce: H.-J. Ahlt, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu (devátého senátu) ze dne 2. července 2020 ve věci T-562/19;

konstatoval, že je žaloba přípustná a že Evropská komise porušila Smlouvu tím, že v postupu podle ochranné doložky zahájeném Spolkovou republikou Německo dne 7. ledna 1998 ohledně zdravotnického prostředku „Inhaler Broncho-Air“ nesoucího označení CE zůstala nečinná a nevydala žádné rozhodnutí podle čl. 8 odst. 2 směrnice 93/42/EHS1 ;

podpůrně, usnesení Tribunálu zrušil a věc mu vrátil k rozhodnutí;

uložil náhradu nákladů řízení Evropské komisi;

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál zkreslil skutkový stav a důkazy, chybně kvalifikoval skutkový stav a porušil unijní právo, zejména článek 265 SFEU a právo být vyslechnut v rozsahu, v němž považoval žalobu za opožděně podanou a odmítl oprávnění navrhovatele podat žalobu z vlastní iniciativy.

Tribunál chybně vyložil unijní právo a porušil čl. 8 odst. 2 směrnice 93/42.

Napadené usnesení Tribunálu je nedostatečně odůvodněné.

____________

1 Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích (Úř. věst. 1993, L 169, s. 1).